June 19 Beijing - Wang Fu Jing - Dong Hua Men Night Market - hilokents